Strona główna » RODO - polityka

 

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrotex sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Chopina 41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000137208.

Administrator będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy, rozliczeń podatkowych, realizacji płatności, rozpatrzenia reklamacji i skarg, ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych

Wszelki kontakty dotyczące danych osobowych prosimy kierować do :

Inspektor Danych Osobowych Wrotex sp. zo.o., adres e-mail: lub pod adres podany powyżej (adres siedziby firmy).

Wszelkie dane jakimi dysponuje Wrotex sp. zo.o. zostały podane przez Państwa zgodnie z wymogami ustawowymi np. dane na fakturach na mocy przepisów podatkowych oraz dane podane przy okazji zawierania umów handlowych. Firma Wrotex sp.z o.o. dysponuje również danymi które zostały przekazane nam dobrowolnie w formie papierowej (wizytówki) lub w formie elektronicznej (dane kontaktowe w wiadomościach e-mail).

Przetwarzania danych osobowych dokonywać będziemy na podstawie art.6 ust.1 b),c) RODO.

Jednocześnie Wrotex sp.z o.o. informuje, że

- Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania zawartej umowy a po jej zakończeniu w związku z obowiązkiem prawnym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom bez udzielenia dobrowolnej zgody.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

-Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Katowice ul. 11 Listopada 15 tel. 032 253 02 68, 032 253 02 70